Sune Nørgaard Jakobsen fra Dansk Folkeparti har fuldt sagen om bostedet Kobbelgården 3 tæt. Han har noteret sig, at flere og flere foruroligende fortællinger dukke op efter det skærpede påbud.

Sune Nørgaard Jakobsen har via sit civilarbejde indsigt i systemet på bosteder, og han har indenfor de seneste år noteret sig en klar tendens med, at området nedprioriteres.

– I de seneste år har der været en stigende bekymring om forholdene på socialpsykiatriske bosteder, hvor forråelse af personale truer den grundlæggende omsorg, som beboerne så desperat har brug for. Denne udvikling har haft alvorlige konsekvenser for beboerne, der lider under manglende støtte og forståelse, hvilket underminerer formålet med disse institutioner, siger han og fortsætter:

– En af de mest bekymrende tendenser er nedskæringer på personale og manglen på ordentlig uddannelse. Dette har skabt et miljø, hvor personalet ofte overvældes af arbejdsbyrden, og hvor det bliver svært at opretholde en tilstrækkelig kvalitet i plejen. Borgere der kæmper med psykiske eller fysiske udfordringer, er i særlig grad afhængige af stabile og erfarne omsorgspersoner, men desværre bliver dette behov ofte ignoreret i budgetterne.

Nørgaard peger på, at forråelse ikke af personale ikke kun påvirker kvaliteter, men også relationsdannelsen og kontakten mellem personalet og beboere. Det gør, at beboerne i sidste ende kan føle sig overset, isoleret og uden støtte.

– Den manglende træning og støtte til personalet medføre, at de reagerer uhensigtsmæssigt i pressede situationer. Konsekvensen kan være øget stress og angst hos beboerne, som har brug for tryghed og forudsigelighed. Når personalet ikke er i stand til at håndtere udfordringerne professionelt, lider beboerne under uforudsigelige og potentielt traumatiske situationer, forklarer Sune Nørgaard Jakobsen, der peger på flere ressourcer til området som en af løsningsmodellerne.

Kigger man nærmere på Kobbelgården har Nørgaard noteret sig formand for pårørenderådet, Kurt Hansens, udtalelser til AVISEN.

– Det er med stor bekymring, atj eg læser om de om larmerende forhold på Kobbelgården 3, som er kommet frem gennem Kurt Hansen. Det er ikke blot de uhyggelige episoder af krænkende handlinger og omsorgssvigt, der vækker bekymring, men også den påfaldende mangel på ansvar, åbenhed og etisk forsvarlig behandling af de sårbare borgere på stedet, siger Nørgaard.

Kurt Hansen rettede i udtalelsen blandt andet kritik af Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter.

– Den påstand rejser spørgsmål om troværdigheden af tilsynsprocessen, der er afgørende for at sikre, at institutioner som Kobbelgården opfylder de nødvendige standarder for pleje og omsorg. Hvis tilsynsrapporter ikke er en korrekt afspejling af virkeligheden, er det en alvorlig fejl i systemet, der kræver en grundig gennemgang, siger Sune Nørgaard Jakobsen og fortsætter:

– Det er chokerende at høre, at pårørende og endda medarbejdere føler sig nødsaget til at klage til Socialtilsynet for at få håndteret de forhold, der åbenbart plager Kobbelgården. Dette indikerer en manglende vilje til at tage ansvar internt og rette op på fejl og mangler, hvilket er uacceptabelt i en institution, der er ansvarlig for velfærden af sårbare borgere.

Nørgaard har også noteret sig koncernchef for social og handicap, Henriette Korf Graversens udtalelser. Han mener ikke, at det er nok at lave handleplaner og “kigge nærmere på sagen”.

– Spørgsmålet, der hænger i luften, er, hvordan det overhovedet kunne komme så vidt. Hvordan kan en institution, der er ansvarlig for de mest sårbare borgere, nå til dette punkt af forfald og tilsyneladende mangel på basale etiske principper? Det er ikke blot nødvendigt at lave handleplaner og mødes med arbejdsmiljørepræsentanter. Det er påkrævet at foretage en grundig revision af institutionens ledelse, kultur og arbejdsgange. Det er påkrævet at genopbygge tilliden, både internt og eksternt, og sikre, at lignende forhold ikke kan opstå igen, siger Sune Nørgaard Jakobsen og slutter:

– Kobbelgården har brug for mere end blot et løfte om at gøre det bedre. Den kræver handling og gennemsigtighed til at levere den kvalitet af pleje, som alle beboerne derude fortjener, uanset deres situation.